Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Kolorowy pasek

<>

STATUT ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W celu wspólnego realizowania określonych niniejszym Statutem zadań mających charakter publiczny, oraz działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Powiaty postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego Statutu.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Tworzy się związek powiatów pod nazwą ZWIĄZEK CELOWY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, zwany dalej Związkiem.

§ 2.  Członkami Związku są następujące powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki.

§ 3.  Siedzibą Związku jest miasto Szczecinek.

§ 4. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 5. Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody, a w zakresie spraw budżetowych - Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 6. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 7. Celem Związku jest realizacja przedsięwzięć leżących w kompetencjach samorządu powiatowego w zakresie:

            1. Geodezji, kartografii i katastru.

            2. Dróg publicznych.

§ 8. Dla realizacji zadań Związku może on tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

II. Organy Związku

§ 9. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

§ 10. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, zaś organem wykonawczym - Zarząd Związku.

§ 11. 1. W skład Zgromadzenia Związku wchodzą: członek zarządu powiatu będącego członkiem Związku oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku.

2. Odwołanie przedstawicieli powiatów w Związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczanie (wybór).

§ 12. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu (jako radnego) lub w wypadku odwołania przez powiat jego przedstawiciela - pełni on w Zgromadzeniu względnie innym organie Związku swoje obowiązki aż do wyznaczenia (wyboru) w jego miejsce innej osoby.

§ 13. Wystąpienie członka ze Związku powoduje jednocześnie pozbawienie przedstawicieli występującego członka wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 14.1.Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

2.                Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad Zgromadzenia.

3.                W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 15. Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy:

 1.  Ustalanie programów realizacji zadań Związku.

 2.  Uchwalanie budżetu Związku.  

 3.  Decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku.

 4.  Realizowanie w ramach Związku kompetencji samorządu powiatowego w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi.

 5.  Powołanie (wybieranie) i odwoływanie Zarządu Związku oraz kontrolowanie jego działalności.

 6.  Powoływanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań.

 7.  Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu dla Zarządu.

 8.  Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 9.  Zatwierdzanie kierunków działania Związku.

10.  Decydowanie o nabywaniu i zbywaniu mienia przez Związek.

11.  Ustalania wysokości diet dla członków Zgromadzenia.

12.  Określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągać zobowiązania finansowe.

13.  Ustalenie regulaminu organizacyjnego biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku.

14.  Dokonywanie zmian statutu Związku w zakresie innym niż dane, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

15.              Ustalanie treści zmian w statucie Związku w zakresie, o jakim mowa w § 36 ust. 1 statutu.

16.              Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku dotyczących:

a) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych  

     zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

     17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia Związku.

§ 16. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.

§ 17. 1. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia, w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z podjęciem uchwały większością 2/3 głosów w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

3. Sprzeciw do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.

4. Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej niż raz w kwartale.

5. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie powiadamiając wszystkich członków nie później niż na 14 dni przed dniem Zgromadzenia. Do zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

6. Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek jednej piątej członków Związku lub na pisemny wniosek Zarządu Związku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.

§ 18. 1. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Związku.

2. Zarząd Związku składa się z pięciu osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i dwóch członków Zarządu.

3. W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§ 19. Do kompetencji zarządu Związku należy:

 1.  Realizowanie zadań Związku.

 2.  Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku w trybie ustalonym Statutem.

 3.  Sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonywanie.

 4.  Prowadzenie gospodarki finansowej Związku i jego wykonywanie.

 5.  Decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym przez Zgromadzenie.

 6.  Decydowanie w sprawach Związku nie zastrzeżonych przepisami prawa dla Zgromadzenia Związku.

 7.  Zawieranie umów i porozumień.

 8.  Ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia.

 9.  Zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie.

10.  Przygotowywanie projektów uchwał.

11.  Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych Związkowi.

§ 20. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21. 1. Do przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Starosty.

2. W szczególności do jego kompetencji należy:

a) Kierowanie pracą Zarządu i jego biura;

b) Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu działania związku;

c) Reprezentowanie Związku na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 29.

§ 22. 1. Obsługę techniczną i organizacyjną związku i jego organów zapewnia biuro Związku.

2. Biuro jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu.

III. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 23. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych spośród członków Zgromadzenia, nie pełniących funkcji w zarządzie, względnie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia lub jego zastępcy. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji ze swego grona. Wybór podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

§24. Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy:

 1.  Przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;

 2.  Opiniowanie wykonania budżetu związku;

 3.  Rozpatrywanie sprawozdania finansowego,  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Związku;

 4.   Przedstawianie Zgromadzeniu Związku, w terminie do dnia 15 czerwca roku

         następującego po roku budżetowym, wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 §241. 1 Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

          2. Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności:

              1) ustalanie terminów i porządku posiedzeń,

              2) zapewnienie przygotowania i dostarczenia członkom komisji niezbędnych

                   materiałów,

              3) zwoływanie posiedzeń komisji.

         3. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek   dwóch członków komisji lub Przewodniczącego Zgromadzenia.

         4.  Komisja rewizyjna realizuje obowiązki na posiedzeniach.

         5. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą 

              większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.   

§25. Protokoły, wnioski i opinie Komisji wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich członków Komisji.

IV. Mienie i gospodarka Związku

§ 26. Mienie związku stanowią w szczególności:

 1.  Składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości, prawa i fundusze;

 2.  Dochody z majątku Związku;

 3.  Subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;

 4.  Składki i opłaty członkowskie.

§ 27. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne. Zasady odpłatności ustala Zgromadzenie.

§ 28. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych ustawami dla samorządu powiatowego.

§ 29.  Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu.

§ 30. 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Powiatów - członków Związku, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

V. Zasady rozliczeń majątkowych i udziału w kosztach wspólnej działalności

§ 31. 1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazywane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w wypadku wystąpienia członka ze Związku - jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

2. W okolicznościach, o których mowa w punkcie 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§ 32.  Składki członkowskie wynikające z kalkulacji kosztów sporządzonej przez Zarząd Związku nie więcej niż 10 groszy na mieszkańca są wnoszone przez Powiaty kwartalnie proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego Powiatu.

§ 33. Powiaty uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych powiatów. W szczególności powiat nie może być zobowiązany do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

§ 331.  Ustala się zasady uczestnictwa powiatów - członków Związku w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku.

 1.  Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, która winna określać przedmiot wspólnego przedsięwzięcia, koszty jego realizacji i podział tych kosztów pomiędzy Powiaty - członków Związku.

 2.  Uchwała Zgromadzenia Związku określona w ust. 1 stanowi podstawę dla rad powiatów  – członków Związku do odpowiedniego uwzględnienia w treści uchwał  budżetowych kwot wydatków na pokrycie kosztów realizacji wspólnego  przedsięwzięcia przypadających na poszczególne powiaty – członków Związku”

 3.  Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę budżetową uwzględniającą po stronie przychodów i wydatków kwoty określone w ust. 1 i ust. 2.

 4.  Na podstawie uchwały budżetowej określonej w ust. 3 Zarząd Związku występuje do instytucji udzielającej bezzwrotnej pomocy finansowej z wnioskiem o dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

 5.  Uchwała budżetowa podjęta zgodnie z ust. 3 stanowi dla Zarządu Związku podstawę do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a w szczególności do dokonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zakupu niezbędnych dóbr, usług i robót budowlanych.

 6.  Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku dokonuje rozliczenia kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia i sporządza sprawozdanie, które podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

 7.  Po zakończenia realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku podejmuje uchwałę o przekazaniu przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia poszczególnym powiatom - członkom Związku. Uchwała Zarządu Związku stanowi podstawę do protokolarnego przekazania przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia.

VI. Zasady przystępowania i występowania członków do Związku

§ 34. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga:

 1.  Podjęcia przez radę powiatu wstępującego do Związku uchwały o przystąpieniu do związku.

 2.  Podjęcie przez radę powiatu wstępującego do Związku uchwały o przyjęciu Statutu Związku.

 3.  Przedłożenia władzom Związku uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia do rejestru związków powiatów o przyjęciu nowego członka.

§ 35. Wystąpienie członka ze Związku może nastąpić z co najmniej sześciomiesięcznym wymówieniem, ze skutkiem na koniec roku budżetowego. Półroczne zaległości w opłacaniu składek przez członka, mogą stanowić podstawę podjęcia przez zgromadzenie, uchwały o jego wykreśleniu ze Związku.

§ 36.  1. Zmiana statutu w zakresie danych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiatów oraz ogłaszania statutów związków wymaga podjęcia uchwał przez rady powiatów członków Związku.

2. Zmiana statutu w pozostałym zakresie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku.

3.  Podstawę podjęcia uchwał, o których mowa w ust. 1 stanowi uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Związku.

VII. Zasady likwidacji Związku

§ 37. Rozwiązanie i likwidacja Związku następuje na zgodny wniosek wszystkich członków Związku uchwalony przez Zgromadzenie Związku.

§ 38. W przypadku likwidacji Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz członków Związku, proporcjonalnie do ich udziałów w majątku Związku. O sprawach tych rozstrzyga Zgromadzenie Związku po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej powołanej przez Zgromadzenie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 39. Ogłoszenie Statutu Związku następuje z dniem wydania Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego publikującego Statut.

 

Załączniki

STATUT ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (140.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Łoziński
Data utworzenia:2008-12-05 21:22:35
Wprowadził do systemu:Maciej Łoziński
Data wprowadzenia:2008-12-05 21:23:18
Opublikował:Maciej Łoziński
Data publikacji:2008-12-05 21:36:49
Ostatnia zmiana:2012-12-10 10:05:15
Ilość wyświetleń:6482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij